Tietosuojaseloste

Markkinointirekisteri 2020

Gokeskisuomen markkinointirekisteri
Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Gokeskisuomen palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Gokeskisuomen palveluita.

1. Rekisterin pitäjä
Gokeskisuomi
Myllyperäntie 26, as 2, 43100 Saarijärvi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jussi Rekonen
jussi@gokeskisuomi.fi
puh. 044 515 8914

3. Rekisterin nimi
Gokeskisuomen markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilön tietoja käsitellään suoramainontaan, myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköposti osoitteet)
• kieli
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen
rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain,
selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle
lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilön tietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –
kilpailuihin osallistuminen)
• henkilön tietojen muutostiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä henkilö tasolla yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• syntymäaika
• yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. mielenkiinnon
kohde)
Rekisterissä voidaan käsitellä yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
• titteli
• ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai
julkisessa tehtävässä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä henkilöä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Gokeskisuomen uutiskirjeen tilauslomake) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä. Henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Gokeskisuomen projektinhallintajärjestelmästä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista, sekä henkilön tietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta Gokeskisuomen ulkopuoliseen käyttöön. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta rekisterin yhteyshenkilöltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on tietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Tietosuojaseloseen muuttaminen
Gokeskisuomi kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Gokeskisuomi suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.